شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
 

مزایا و امکانات بندر نکاء

:اسکله ها
:اسکله های پایانه
1-
سه پست اسکله کاربری نفتی - پایه بتونی - 150متر طول - آبخور مجاز 5/4 متر

:اسکله های صدرا

2-

دو پست اسکله  
اسکله یک دلفین : 150 مترطول  - کاربری نفتی - آبخور مجاز 20/4 متر  
اسکله دو دلفین و بتونی: - 150 متر طول - کاربری باری و نفتی - آبخور مجاز 80/3 متر  
 
شناور ها
(یدک کش بهشهر ( نوع کاربری : یدک کشی 1-
(یدک کش کاسپین ( نوع کاربری : یدک کشی 2-
(قایق بوستان ( نوع کاربری : راهنما بر 3-