شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
bazyari

زین العابدین بازیاری رئیس اداره بندر نکاء

 • : اداره بندر و دریانوردی نکا
 • : 011-34622337
 • : 011-34544095
 • :
daneh

مهران دانه پاش رئیس امور دریایی

 • : اداره بندر و دریانوردی نکا
 • : 01134622210
 • :
fendereski_img

علیرضا فندرسکی رئیس گارد بندر

 • : اداره بندر و دریانوردی نکا
 • : 01134622281
 • : 01134622281
 • :
ghalandari_jpg

مهدی قلندری مسئول مقابله با آلودگی نفتی

 • : اداره بندر و دریانوردی نکا
 • : 01134544085
 • :