شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
 

اطلاعات کاربردی

 
 آیین نامه های تاسیس شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی قوانین ملی مرتبط با آلودگی محیط زیست دریایی
کنوانسیونهای بین المللی ایمنی و نجات دریایی
 گواهینامه های فنی و ایمنی ناوگان تحت پرچم