سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

اطلاعات کاربردی

 
 آیین نامه های تاسیس شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی قوانین ملی مرتبط با آلودگی محیط زیست دریایی
کنوانسیونهای بین المللی ایمنی و نجات دریایی
 گواهینامه های فنی و ایمنی ناوگان تحت پرچم