سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
ارتباطات دریایی
تعریف
مخابرات دریایی : ایجاد هرگونه ارتباط ازساحل به دریا و بالعکس از طریق تجهیزات مخابراتی اعم از تلگراف، تلفکس، رادیوتلفنی، ماهواره و... رامخابرات دریایی گویند.
ایستگاه ساحلی
به مکانی گفته می شودکه کلیه ارتباطات بین ساحل و شناورها از آن محل صورت می گیرد.
وظائف مخابرات دریایی :
پرسنل مخابراتی در اولین مرحله از کار می بایست از کلیه مقررات بین المللی مخابرات دریایی که از سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU)ارسال می گردد آشنایی داشته باشند تا بتوانند ازاین طریق به اجرای دقیق آنها اهتمام ورزند.
ازمهمترین این قوانین اعمال مقررات سیستم جهانی ایمنی واضطرار دریایی GMDSS که امروزه از ارکان مخابرات دریایی می باشد ، ونظارت بربهره برداری استاندارد از سیستم های مربوطه در ایستگاه های ساحلی وابسته و غیر وابسته و همچنین شناورهای تحت سولاس وغیر سولاس می باشد.به جهت اجرای این منظور به صورت منظم و دوره ای کارشناسان مخابرات از ایستگاه های بنادر تابعه و ارگانهای غیر وابسته دریایی بازدید نموده و گزارشات مربوطه را ارسال می نمایند.
از دیگروظایف مخابرات بررسی فرکانس های مورد استفاده ایستگاه های ساحلی کشور و منطقه به منظور انطباق بافرکانس های تخصیص یافته توسط اتحادیه بین المللی مخابراتی(ITU)می باشد که دراین خصوص ضمن بازدید از ایستگاههای ساحلی و کنترل فرکانس ها محقق می گردد.
در همین راستا اخذ مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری از تجهیزات مخابراتی از سازمان تنطیم مقررات رادیویی برای ایستگاه های ساحلی مرتبط و غیرمرتبط و یا تمدید مجوزها نی در دستور کار این بخش قرار دارد.
باتوجه به اينکه مرکزمخابرات دریایی به عنوان مرکز هماهنگی نجات دریایی نیز می باشد،درخصوص تجسس ونجات دریایی (SAR)ارتباط تنگاتنگی با اداره امور ایمنی وحفاظت دریایی داشته و کلیه پیام های اظطرار از این طریق در اختیارSAR   قرار داده می شود و تا پایان عملیات SAR حضور خواهند داشت.
از دیگر وظایف مخابرات دریایی بررسی مستمر و تست سیگنالینگ پیرامون شناسایی نقاط کور ایستگاه های ساحلی و ارائه پیشنهاد درخصوص تاسیس ایستگاه جدید یا رفع نقاط کور از طریق تجهیزات مخابراتی می- باشد.
از دیگر وظایف مخابرات ارسال گزارشات و پیش بینی های جوی از طرق مختلف ( ناوتکس ، VHF و پیام کوتاه SMS )جهت ایمنی دریانوردی می باشد که در این راستا ارتباط بسیار خوب و تنگاتنگی باسازمان هواشناسی وجود داشته ودرجلساتی که بطور مستمر با هواشناسی بعمل می آید به تبادل نظر درخصوص ارایه راهکارهای مناسب و بهینه جهت خدمات رسانی مطلوب تر به دریانوردان، شناورهای تحت سولاس، شناورهای صیادی و حتی تفریحی می پردازند.
خدمات قابل ارائه اییستگاه مخابرات دریایی  
بخش مهم ترخدماتی است که بصورت عملی بشرح ذیل توسط مخابرات دریایی ارائه می گردد:
1-آمارهای روزانه  مربوط به تردد شناورها وعملیات کشتی ها در لنگرگاه و حوضچه بصورت منظم به مسئولین ارائه می گردد که با این برنامه مسئولین و پیمانکاران تخلیه و بارگیری با آگاهی بیشتری نسبت به برنامه ریزی تخلیه و بارگیری اقدام می نمایند.
2-وضعیت جوی در باند VHF  (کانالهای 18 و 69) به زبانهای فارسی وانگلیسی روزانه در دو نوبت  صبح و عصر ساعت 09:30و 17:30 از طریق مرکز ایستگاه رادیویی بندر نکا اعلام میگردد.
6-ارائه خدمات مخابراتی شامل ارتباط رادیوتلفنی درباندVHF  و برای کشتیها جهت تماس با نمایندگان وصاحبان کالا.
7-درراستای کنترل وتردد کشتیها درمحدوده منطقه A1 با تجهیزمرکز کنترل به سیستم AIS  نظارت دقیق تری بر کانال و محدوده عملیاتی بندر و حرکت شناور ها انجام می شود.