سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

مراکز بازرسی شناور ها در شمال کشور

استان مازندران

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

بندر امیرآباد

مرکز دریافت مواد زائد کشتیها 

 

تلفن:         34622202 011

 

فاکس:       011 34512015  

 

بندر نکاء

مرکز دریافت مواد زائد کشتیها 

 

تلفن:         011 34622210

 

فاکس:       011 34622210   

 

 

 

بندر نوشهر

مرکز دریافت مواد زائد کشتیها

 

تلفن:        52112240 011                 

 

   فاکس:       52354016 011